አቐዲመ ብስም ጎይታናን መዲሓኒናን የሱስ ኽርስቶስ መንፈሳዊ ሰላምታይ የቅርበልኩም። ብምቕጻል መንፈሳዊ ህይወትና ንምዕባይ ወትሩ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ክህልወና ይግባእ። እግዚአብሄር ንአዳማን ሄዋንን ዝፈጠሮም ምስኡ ሕብረት ምእንቲ ክሕልዎም እዩ።  ሰብ ቕድሚ ኩሉ ምስ እግዚአብሄር ሕብረት ክህሎዎ አገዳሲ እዩ። ጽኑዕ ሕብረት ምስ እግዚአብሄር ምእንቲ ክህልወና ብብርሃን ክንመላለስ ይግባእ። “ከምቲ ንሱ (እግዚአብሄር) አብ ብርሃን ዘሎ፡ አብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና ንሐድሕድና ሕብረት አሎና።” 1ይ ዮሃ 1፡7)። ግናከ አነን ንስካትኹምን ምስ እግዚአብሄር ሕብረት አሎና እናበልና አብ ሐጢኣት ንመላለስ እንተኮና ንሕሱ ሐቂ’ውን አይንገብርን አሎና። “ምስኡ ሕብረት አሎና ኢልና አብ ጸልማት እንተ ተማላለስና፡ ንሕሱ ሐቂ’ውን አይንገብርን  ኢና ዘሎና” 1ይ ዮሃ፡ 1፡6)።

            ሕብረትና ምስ እግዚአብሄር ብቀረባ ኽከውን ይግባእ። ከመይ ገይርና ሕብረት ምስ እግዚአብሄር ይህልወና ?

                    1. ብጸሎት ሕብረት ምስ እግዚአብሄር ይህልወና። ጸሎት መልሲ (አይተረደአትንን) ናይ ህይወትና እዩ። ንአብነት ሙሴ ብጸሎት ሕብረት ምስ እግዚአብሄር ነበሮ። (ዘጽ፡ 34፡29-30)።

                          2.  ቓል አምላኽ ሕብረት ምስ እግዚአብሄር ይህልወና። መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና “ነቲ አብኡ እተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ኽትገብሮስ መዓልትን ለይትን አስተንትኖ እምበር፡ እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ አፍካ አይትፍለ። ሽዑ መገድካ ተቅንዕ እሞ ኩሉ ድማ ክሰልጠካ እዩ።” (እያ፡ 1፡8)። መንፈሳዊ ህይወትና ክዓብይ እንተኮይኑ አብ ቃል እግዚአብሄር ክንስረት ይግባእ። መጽሓፍ ቕዱስ ከምዚ ይብለና። “እግዚአብሄር ሕያዋይ ምኳኑ ጥዒምኩም እንተኮንኩምሲ ብእኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ህጻናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ብሀግዎ” (1ይ ጴጥ፡2፡2-3)።

እምብአር ሕብረትና ምስ እግዚአብሄር ብጸሎት፡ ብቃል አምላኽ፡ ብአምልኮ ክንብርትዕ ይግብአና እዩ። ውጽኢት ሕብረት ምስ እግዚአብሄር እንታይዩ።

  1.  መንፈሳዊ ህይወትና ብፍቅሪ እግዚአብሄር ይመልእ መዝ፡421, መዝ 635-7
  2.  በረኸት እግዚአብሄር ይስዕበና ዘዳ፡282
  3.  እግዚአብሄር ብዕምቆት ክንፈልጦ ንጅምር ሆሴእ፡ 63

      ስለዚ ንመደባት ቤተክርስትያና ክትከታተሉ የተባብዕ። ብዝተረፈስ ብጎይታን ብጽንዓት ሐይሉን በርትዑ (ኤፌ 6:10) ጎይታ ጸግኡ የብዝሐልኩም።

 

                                                                         ሐውኩም ፓስተር ሃብቶም ተከስተ ገብሩ።