ስላሰ

1.      ስላሰ ማለት እንታይ ማለት እዩ። ኣብ ቃል አምላኽ ቃል ብቃሉ አይንረክቦን ኢና። ግናኸ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሰወስትነት ዘጠቃልል ስም እዩ። ማለት እግዚኣብሔር አብ እግዚኣብሔር ወልዲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንሰለስቲኡ ዘጠቃልል ስም እዩ። ማቲ 28:19-20.

2.      እዚ ማለት እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መልኽዕ ዓይነት ብሰለስተ ዓይነት እናተለዋወጠ ተራእዩ ዘይኮነስ ግናኸ 3 ፍጹም ኣካል አለዎ ማለት እዩ።

3.      ስላሴ ሐድነቶም ብመሎኮታዊ ብባሕርይ ብስልጣን ሐደ እዮም።

. መለኾት ማለት ናይ አማክነት ስም እዩ። ማለት ንአምላክ ጥራይ ዝዋሃብ ስም እዩ።  

ለ. ባሕርይ ቅድስናኡ፡ ምሕረቱ፡ ፍቅሩ፡ ትዕግስቱ፡ ወ. ዘ. ተ.

ሐ. ስልጣን ማለት ክአ አገዛዝኡኡ አመሓዳድርኡ ዘመልከት እዩ።

እምነት ስላሴ አብ ብሉይ ኪዳን

ብምልአት ትምህርት እምነት ስላሴ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዝርከብ፡ ግናከ መንቀሊኡ ካብ ብሉይ ኪዳን እዩ። ምስናዚ’ውን ሐበሬታ ብሉይ ኪዳን በዘን ዝስዕባ መረዳእታት ገይሩ ይምህረና።

          ሀ. ንአምላክ ዝወሃብ ስም ብዙሓት ነጸላ ቀጽሪ ዓንቀጽን

          ለ. በቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተባሂሉ ዝስመ

          ሐ. ብሓበሬታ ትሪስግርዮን ማለት ስሉስ መጸዋዕታ።

          መ. ብሓበሬታ ስሉስ ቡራኬ ምርቓ።

ሓድነት ናይ አምላኽ እተዋሃደ መሎኮታዊ ምልአት ምስጢራዊ እንድነት ደአእምበር ነጸላዊ ውልቃዊ ከም ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ አስሑ ይምህረና። ብሉይ ኪዳን ነዚ በዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሐበሬታት ብምስጢር ብምሃብ ሓዲሽ ኪዳን ገና መንነት ናይ የሱስ ክርስቶስን ናይ መንፈስ ቅዱስን ብምንጻር ነቲ ምስጢር ስላሴ ክንአምኖ የቅርበልና።

አምበርሲ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ምስጢር ስላሴ ዝእምተልና ነስተብህል።

}1.   ሓበሬታ ስም ብዙሓትን ምስጢር ስላሴን

ብሉይ ኪዳን ብቋንቋ እብራይስጢ ወይ ክኣ ብቋንቋ አይሁድ ዝተጻሕፈ እዩ። አምላኽ ክአ አብኡ ብዝተፈላለየ መጸውዕታ ይጽውዕ ነይሩ ሒደት ካብቲ አስማት

ሀ, ኤሌሄም_____ ኣብ ቲግሪኛ አምላኽ ኢሉ ተርጉምዎ አሎ፡ ዘፍ. 1:26

ለ. ይሕወ፡ /የሕዋ/______ ኣብ ትግርኛ እግዚእብሔር ኢሉ ተርጉምዎ ኣሎ፡ ዘፍ. 6፡4.

ሐ. ኤልሻዳይ_______ ኣብ ትግሪኛ ኩሉ ዝኽእል ኢሉ ተርጉምዎ ኣሎ ዘፍ፡ 17፡ 1-2.

መ. አዶናይ_____ ኣብ ትግኛ ጎይታ ኢሉ ተርጉምዎ ኣሎ። ሚል 1፡6።

ሰ. ቦጊያከ_____ ኣብ ትግርኛ ፈጣሪ ኢሉ ተርጉምዎ አሎ። መክ 12፡1።

          እዘን ብትግሪኛ አምላኽ፥ እግዚኣብሔር፥ ኹሉ ዝኽእል፥ ጎይታ፥ ፈታሪ፥ ተተርጉመን ዘለዋ አብቲ ቦኹሪ ጽሑፍ እብራይስጢ ናይ ብዝሒ ደአምበር ናይ ነጸላ ቁጽሪ ሰዋስው የበለን። አብቲ ጽሕፈት እቲ ምስጢር ስላሴ አብ ብሉይ ኪዳን እንተ ዘይነጸረ እዃ ህልውና አምላክ አንድነታዊ ሐድነት ደአ እምበር ነጸላዊ ውልቃውነት ከም ዘይኮነ ብዋግ ዋጎ ተጠቅሰ አሎ። ካብ ብሉይ ኪዳን 3 ዓይነት ጥቅስታት አጸቢቓ ተመልኽተን ዘፍ.1፡26, ዘፍ 3፡22, ኢሳ 6፡8.

 

{C}1.    {C}ሓበሬታ መልኣከ እግዚኣብሄር

ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ ትንቢት ሚልክያስ መልአኽ እግዚኣብሄር ተባሂሉ ዝስመ ሓንሳእ ባዕሉ እግዚኣብሄር ካኣ ኣካል ኮይኑ ዝጥቀስ ህያው አሎ። እሞ ብዛዕባ ምስጢር ስላሴ ዝሕብረና ነስተብህል።

          ከም ካልአይ ኣካል                                                ከም እግዚአብሄር ባዕሉ

          ሀ. ዘፍ. 21፡ 17-18                                               ዘፍ. 21፡19

          ለ. ዘፍ. 22፡ 1-2                                                   ዘፍ. 22፡ 9-12                                              

          ሐ. ዘፍ. 31፡ 11-12                                                 ዘፍ. 31፡13                                                

          መ. ዘፍ. 32፡ 22-27                                              ዘፍ. 32፡ 28-30

          ሰ. ዘጸ. 3፡2                                                        ዘጸ. 3፡ 4-6

          ረ. ግ. ሃ. 7፡3                                                      ግ. ሃ. 7፡ 31-34

እዚ መልኣክ እግዚኣብሄር ኣብቲ መንፈሳዊ ታሪክ እስራኤል ካብ አብራሃም ጀሚሩ ክሳዕ ሚልኪያስ ወሳኒ እዩ ዝነበረ። ዘጸ. 23፡ 20-23፡ ዘጸ. 32፡ 33-34፡ መሳ. 6፡11-24፡ ኢሳ. 63፡9 ተመልከት።

እዚ መልኣክ እግዚኣብሄር ኣብቲ መንፈሳዊ ታሪክ እስራኤል ብዙሕ ሳዕን ንንነዊሕ ዘበናታን ወሳኒ ኮይኑ ዝግለጸሎም ዝነበረ እዩ። ሓንሳእ ልኡክ ናይ እግዚኣብሄር ሓንሳእ ክኣ መለከት እግዚኣብሄር ኮይኑ ባዕሉ ዝምለስ መን እዩ? ማኖኣ ኣብኡ ንስምኦን ነዚ መልኣክ እግዚኣብሄር  ስምካ መን እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶ  ሰልምንታይ ስመይ እትሓትት ንሱ መንክር እዩ ኢሉ መለሰሉ። መሳ 13፡ 17-18።

          እዛ ቃል እዚኣ ልክዕ እታ ኣብ እሰ. 9፡6 ንየሱስ ክርስቶስ ብትንቢት መካር ብዝብል ተተርጉማ መጸዋዕታ እተዋህብቶ እያ።

          እምበርከስ እቲ ብስሙ ብዙሓን ብስውር ተኣሚቱ ዝነበረ ምስጢር ስላሴ በቲ ስላሴ በቲ ምግላጽ ናይቲ መልኣክ እግዚኣብሄር ናብ ደረጃ በጺሑ ንርእዮ። 

 

 

 

ሓበሬታ መልኣከ እግዚኣብሄር

ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ ትንቢት ሚልክያስ መልአኽ እግዚኣብሄር ተባሂሉ ዝስመ ሓንሳእ ባዕሉ እግዚኣብሄር ካኣ ኣካል ኮይኑ ዝጥቀስ ህያው አሎ። እሞ ብዛዕባ ምስጢር ስላሴ ዝሕብረና ነስተብህል።

          ከም ካልአይ ኣካል                                                ከም እግዚአብሄር ባዕሉ

          ሀ. ዘፍ. 21፡ 17-18                                               ዘፍ. 21፡19

          ለ. ዘፍ. 22፡ 1-2                                                   ዘፍ. 22፡ 9-12                                              

          ሐ. ዘፍ. 31፡ 11-12                                                 ዘፍ. 31፡13                                                

          መ. ዘፍ. 32፡ 22-27                                              ዘፍ. 32፡ 28-30

          ሰ. ዘጸ. 3፡2                                                        ዘጸ. 3፡ 4-6

          ረ. ግ. ሃ. 7፡3                                                      ግ. ሃ. 7፡ 31-34

እዚ መልኣክ እግዚኣብሄር ኣብቲ መንፈሳዊ ታሪክ እስራኤል ካብ አብራሃም ጀሚሩ ክሳዕ ሚልኪያስ ወሳኒ እዩ ዝነበረ። ዘጸ. 23፡ 20-23፡ ዘጸ. 32፡ 33-34፡ መሳ. 6፡11-24፡ ኢሳ. 63፡9 ተመልከት።

እዚ መልኣክ እግዚኣብሄር ኣብቲ መንፈሳዊ ታሪክ እስራኤል ብዙሕ ሳዕን ንንነዊሕ ዘበናታን ወሳኒ ኮይኑ ዝግለጸሎም ዝነበረ እዩ። ሓንሳእ ልኡክ ናይ እግዚኣብሄር ሓንሳእ ክኣ መለከት እግዚኣብሄር ኮይኑ ባዕሉ ዝምለስ መን እዩ? ማኖኣ ኣብኡ ንስምኦን ነዚ መልኣክ እግዚኣብሄር  ስምካ መን እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶ  ሰልምንታይ ስመይ እትሓትት ንሱ መንክር እዩ ኢሉ መለሰሉ። መሳ 13፡ 17-18።

          እዛ ቃል እዚኣ ልክዕ እታ ኣብ እሰ. 9፡6 ንየሱስ ክርስቶስ ብትንቢት መካር ብዝብል ተተርጉማ መጸዋዕታ እተዋህብቶ እያ።

          እምበርከስ እቲ ብስሙ ብዙሓን ብስውር ተኣሚቱ ዝነበረ ምስጢር ስላሴ በቲ ስላሴ በቲ ምግላጽ ናይቲ መልኣክ እግዚኣብሄር ናብ ደረጃ በጺሑ ንርእዮ። 

 

3. ሳልሳይ ሓበሬታ ትሪስግሪዮን

ኣብ ኢሰ. 6፡3 ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ዝብል ናይ እግዚኣብሄር ስሉስ መጸዋዕታ ኣሎ። እዚ ኣብ ዛንታ ቤተክርስትያን ብቋንቋ ግሪኽ ትሪግስግሪዮን ይበሃል። ራእ. 5፡8።

ምስናይዝውን አብ ኢሰ. 6:8 እግዚኣብሄር ንመን ክልእክ መንከ ኪሰደልና እዩ ብነጸላ ብብዙሕ ቁጽርን ይዛረብ።

ሀ.  እቲ ኩሉ ዝፈልጥ እግዚኣብሄር ካብ ፍጥረቱ ዝልቅሖ ምኽሪ የብሉን። ኢሰ. 40፡14። ሮሜ. 11፡34 እሞከ አብ ኢሰ 6፡8 ደአ ምስ መን እዩ ዝማከር ዘሎ። ዮሃ 12፡ 39-41.

ለ. ዮሃ 12፡39-41 ክርስቶስ ብደረጃ መሎኮት ኣብዚ ምኽሪ እዚ ምንባሩ ይነግረና።

ሐ. አብ ግብረሃዋሪያት 28፡25-27 መንፈስ ቅዱስ መሎኮት እግዚኣብሄር አብዚ ምክሪ እዚ ምንባሩ ይነግረና ስለዚ ንትሪስግርዮን ናይ ኢሰ 6፡8 ብብርያን ናይ ሓድሽ ኪዳን ክንርእዮ ከሎና አብኡ ምስጢር ስላሴ ተአሚቱ ነስተብህሎ።