ኣብ ሓደ ጽሑፍ ከምዚ ዝብለ ኣንበብኩኣነ ብንእስነተይ ድምጺ እግዝኣብሄር ብልብይ ሰማዕኩ መንፈስ ቅዱስውን ወዲ እግዝኣቢሄር ክኸውን ጸዋዓኒ እንተኮነ ግና ንዓይ ዓለማዊ ሓጎስን ዓለማዊ ሓሳብን መፈንጠራ ሰለ ዝኮነኒ ነቲ ናይ መንፈስ መጸዋዕታ ኣረሳዓኒ ካብ ምብዛሕ መዓልታት ድማ ልበይ ፈጺሙ ደንዘዘ ሕሊናይ ዓረበ። ብድፍረት ክኣ ሓጢኣት ገበርኩኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ብዛዕባ ሎጥ ይዛረብ። ሰበይት ሎጥ ኣብ ሶዶምን ጎሞራን ትነብር ነበረት፡ ሰበይቲ ሎጥ ንዓለም ኣብ ልባ ዘእተወታ ትመስል፡ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንድሕሪት ዝተመልሰት እያ ካብዚ ዝተላዓል ዓንዲ ጨው ኾይና ተረፈት።

            እምበኣር ኩቡራት ቅዱሳን ንሰበይቲ ሎጥ ክንዝክራ ይግባእ። ብዙሓት ኣመንቲ ዝነበሩ ንድሕሪት ዝተመለሱ ኣለው። ሃዋርያ ጳውሎስእቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስል ከይወድቕ ይጠንቀቕይብል ኣብ (1ቀሮ 10: 12) ኣብዚ ዘመን እዚ ሓያሎ ሰባት ንጸጋ ኣምላክ ዕሽሽ ዝብልዎ ኣሎው። ከም ውጺኢት ክኣ ኣብ ዕልወት ዝኣተው ኣልው። ዕልወት እንታይ ማለት እዩ? ዕልወት ኻብ እግዝኣብሄር ምርሓቕ ማለት እዩ። ዕልወት ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ድካም፡ ዛሕሊ፡ ፍቅርካ ምርሳዕን እዩ።ነታ ቀዳመይቲ ፍቅርካ ሓዲግካያ ኢካ እሞ እዚ ረኪበልካ ኣለኩ። እብል ኣብ ራኢ 24 ስለዚ ዕልወት ንድሕሪት ምምላስ ጽንዑ ድሌት ንጎይታ ምፍላጥ ከምኡ ውን ካብ ጸሎትን ቓል ኣምላክን ምርሓቕ እዩ። ዕልወት ቀስ ብቀስ ዝዓብይ ጉዳይ እዩ።

ሰበይቲ ሎጥ በብቁብ ናብ ውድቀት ኣተወት። ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ ጊዜ እዚብዙሓት ሰባት ንድሕሪት ከም ሰበይቲ ሎጥ ዝተመልሱ ኣለው። ገሊኦም ከም ዴማስ ናብ ዓለም ብግዜያዊ ነገራት ከም ሰበይቲ ሎጥ ዘተመሉ ኣለው። ገሊኦም ብፍቅሪ ገንዘብ ተታሊሎም ከም ይሁዳ ኣስቆረታዊ ዝዓለው እዮም። ገሊኦም ከም ኣካን ብፍቅሪ ደቂኣንስትዮ ተታሒዞም ከም ንጉስ ስለሙን ኣብ ውድቀት ዝኣተው ኣለው።  ገሊኦም ከም ኣካን ብፍሪ ወርቅን ብሩርን ተጠቢሮም ካብ ህይወት ኣምላክ ዝርሓቁ እዮም። ስለዚ ኣነን ንስካትኩምን ንድሕሪት ከንይምለስ ኣጸቢቅና ክንጥንቀቅ ይግብኣና እዩ። ጽሓፋይ እብራውያንእምብኣርሲ ናብ ዕረፍቱ ንምእታው ተስፋ ካብ ዚተርፈልና ምናልባሽ ሓደ ካባካትኩም ድሕሪት ተሪፉ ከይህሉ ንፈርሕይብል ኣብ እብ 4:10 ክብራት ኣንበብቲ ክንደይ ካባታትና ኮን ኢና ቀረባ ሓጥያት ዘሎና? ሰበይቲ ሎጥ ፍቕሪ ዓለምን ሓጥያትን ኣብ ልባ ነበረ። እምበኣር ካብ ሓጥያት ክንፍለይ ፍቓድ ኣምላክ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልውጥ ይግብኣና እዩ። ሃዋርሳ ጳውሎስ ከምዚ ይብልእቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቓድ እምላክ እንታይ ምኻኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም ኣይትምሰልዋ። ሮሜ 122

ክቡራት ሕዝቢ ኣምላክ ካብ ክፍኣት ናይዛ ዓለም እዚኣ ክንወጽእ ኣለና። “ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቅሪ ኣቦ የብሉን። ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት የዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን። ዓለም ትሓልፍ እያ ፍትወታ ከኣ እቲ ንፍቓድ ኣምላክ ዝገብር ግና ንዘልኣለም ይነብር።” 1 ዮሃ 2፡ 15-16 ካብ ኣምላክ ንላዕሊ ዓለም ምስ እነፍቅር ኣብ መወድኣታ ሞት ኢና እንዓጽድ። ሰበይቲ ሎጥ ኣብ መጨረሽታ ብሞት ካብ እግዝኣብሔር ንዘለኣለም ምፍላይ ማለት’ዩ። ስለዚ ኣብ ድካምን ውድቀትን እንርከብ ሰባት ናብ ጎይታ ክንምለስ ይግብኣና እዩ። “ኣታ እስራኤል እንተ ተመለስካስ ናባይ ደኣ ተመለስ። ነቲ ጽያፍካ ካብ ቅድመይ እንተ ኣርሓቕካዮ ቀባሕባሕ ኣይክትብልን ኢኻ።” ክቡራት ኣሕዋት ንድሕሪት ገጽና ተመሊና ከይንህሉ ንጠንቀቕ። ደቂ እስራኤል ካብ እግዝኣቢሔር ከዓልው ከለው እግዚኣብሔር ይቀጽዖም ከምኦውን ንጸላእቶም የሕሊፉ ይህቦም ነይሩ። እግዝኣብሔር ንሓጥያት ዕሽሽ ዝብል ኣይኮነን። እተን ሰበይቲ ሎጥ ትቕመጠለን ዝነበራ ክልተ ከተማታት ማለት ሶዶሞን ጎማራን እግዝኣብሔር ከም ዘጥፍኣን ቃል ኣምላክ ይንግረና እዩ። እግዝኣብሔር ሓጢኣት ክንፍጽም ከሎና ኣእዳው ይእክብ ምስናይ እዚ ካይቀጽዖ ኣይሓድገናን እዩ። እምበርከስ ካብ ዓመጻ ዘበለ ኹሉ ንርሓቕ። “ናብቲ ኩሉ ዚኽእል እንተ ተመለስካ ንዓመጻ ኻብ ድንኳካ እንተ ኣርሓቕካዮ ከም ብሓድሽ ክትስራሕ ኢኻ።” እዮ 22፡33 ሎሚ ብቂም ብጽልኢ ብባእሲ ብሓሶት ብተንኮል ብምፍልላይ ብትዕቢት ወ ዘ ተ እንምላለስ ሰባት ናብ እግዝኣብሔር ክንምለስ ይግባእ። እግዝኣብሔር ብሞት ደቂ ሰባት ኣይሕጎስን እዩ።”አነስ ሞት ሓደ እኳ ኣይፈቱን እየ እሞ ተመለሱ ብህይወት ክኣ ንበሩ ይብል እግዝኣብሔር ኣምላኽ።” ህዝ 18፡32 ውጺኢት ዕልወት እንታይ እዩ? መንፈሳዊ ሓይልኻ ይጠፍእ ምስናይ እዚ ሰላምካን ሓጎስካን ይግፈፍ። ኣብ ህይወትካ ጸልማት፡ ፍርሓት፡ ጥርጥር፡ ምጉርምራም፡ ወዘተ ይኣቱ። ንዕልወት ምኽንያት ዝኮኑ ነገራት እንታይ እዮም?

1.      ክፉእ ሕርያት፥ ሎጥ ክፉእ ሕርያት ብምግባሩ ናብ ውድቀት ክኣቱ ከሎ ንመልከት “ሎጥ ከኣ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ብዘሎ  እቲ ጎልጎል ዮርዳኖስ ኩሉ ማይ መሊእዎ ከም ዘሎ ረኣየ። ዘፍ 13፡10 ኣነን ንስኻትኩምን ካብ ፍቓድ ኣምላክ ወጻኢ ክንከይድ ከሎና ኣብ ውድቀትን ድኻምን ክንኣቱ ናይ ግድን እዩ። እምበኣር ስጉምትናን ውሳኔናን ከም ፍቓድ ጎይታ ከኸውን እለዎ። ኣምላክ ከም ዝምህረና ሎጥ ድንኳን ክሳዕ ሶዶም ተኸለ ካብዚ ዝተበገሰ ነፍሱ ክትጭነቕ ከኣለት። “ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ኪነብር ከሎ ኣብ ጸጽባሕ በቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመጸኦም እታ ጻድቕ ነፍሲ ትሰቀ ነበረት” ይብል ኣብ 2 ጴት 2፡8 እምበርሲ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ካብ ሓጥያት ክሃድም ይግብኦ እይ።

2.  ዘይምእዛዝ፥ ንጉስ ሳኦል ኣብ ውድቕት ክበጽሕ ዝኸኣለ ብሰንኪ ዘይምእዛዙ እዩ። “ሽዑ ሳኦል ካብ ምስዓበይ ተመሊሱ ዘረባይ ስለ ዘይፈጸመ ንዕኡ ብምንጋስይ ይጠዓስ ኣለኩ ዝብል ቃል እግዝእብሔር ናብ ሳሙኤል መጸ። 1ሳሙ 3፡12-13 እምበኣርሲ ምናልባት ከይተፈለጠና ኣብ ውድቀትን ድኻምን ከንይህሉ ገዛእ ርእስና ክንምርምር ይግብኣና’ዩ። ሓደ ንድሕሪት ዝተመልሰ ሰብ እንታይ ክገብር ይግብኦ?

  1. }ብሙሉእ ልብን ሓሳብን ናብ እግዚኣብሄር ክምለስ ይግብኦ
  2. እቲ ዝወደቐ ሰብ ናይ ጸጥታ ጊዜ የድልዮ
  3. ሕብረት ምስ ቅዱሳን ሰባት ክግበር ኣገዳሲ ይኸውን
  4. ኣብ ጸጽባሕ ቓል ኣምላኽ ብምባብ ህይወቱ ክሕደስ ይግብኦ
  5.  ብብርሃን ማለት ብጽድቕን ቅዱሳንን ክመላለስ ይግብኦ (ኣለዎ)

እምበኣር ክቡራት ኣንበብቲ ንሰበይቲ ሎጥ ንዘክራ። መወዳእታና ዝተብዝረኸ ምእንቲ ክኸውን ብጊዚኡ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ይግብኣራ እዩ። ስለዚ ሓደ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝነበረ ናብ ጎይታ ብንስሓ ክምለስ ከሎ እንታይ ነገራት ኣብ ህይወቱ ከም ዝፍጸም ክንምልከት ኢና።

ቀዳማይ ሓጎስን ሰላምን በረኸትን ኣብ ህይወቱ ክውሕዝ ይጅምር። ሓጎስ ምድሓኑ ይምለስ። “ንጉስ ዳዊት ሓደ ድሕሪ ኣብ ሓትያት ምውዳቁ ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተመልሰ ከምዚ ኢሉ ጸለዩ። “ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፈትየ ክእዘዘካ ደግፈኒ” መዝ 51: 12 ካልኣይ ሓቐኛ ዝኮነ ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ይህልዎ መኽንያቱ እግዚኣብሄር እቲ ሕመረት ዕላምኡ ንሰብ ምፍጣሩ ምስኡ ሕብረት ምእንቲ ክገብር እዩ። ስለዚ ናብ እግዚኣብሄር ዝተመልሰ ሰብ ምስኡ ጎይታ ግሩም ዝኮነ ሕብረት ክህልዎ እዩ። እምበኣርሲ ካብ ውድቀት ሰብይቲ ሎጥ ተማሂርና ናብ ጎይታ ንመለስ።